INTERNETA LĪDERI

2012. gadā reklāmas tirgus internetā pieauga par 11%, bet 2013. gadā tie bija jau 14%, sasniedzot 10,2 miljo­nus eiro. Tomēr izskatās, ka ar to nepietiek. Tādi portāli kā draugiem.lv, inbox.lv un delfi.lv salīdzinājumā ar ie­priekšējo gadu ir stāvējuši gandrīz uz vietas, panākot tikai 1-3 procentu pieaugu­mu. Turklāt nacionālie so­ciālie tīkli un epasta portā­li vairs nespēj konkurēt ar tādiem pasaules monstriem kā Facebook un Gmail.

Linterneta līderiatvijā visstraujāk attīstās tieši interneta veikali – la.lv, 220.lv un signe.lv. Tiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, apgrozī­juma pieaugums ir vismaz 40 procentu. Interneta biznesu vadītāji prognozē, ka nākamgad tik labi rādītāji nav gaidāmi. Viņi stās­ta, ka 2014. gadā eiro ievie­šanas dēļ sarucis pārdoto preču apjoms. «Cilvēkiem vajadzēja laiku, lai pieras­tu pie cenām eiro, turklāt mēs esam vienīgā eirozo­nas valsts, kur cenu zīmēs cena eiro bija lielāka par cenu vecajā valūtā. Tādējā­di viss šķita dārgāks, lai arī patiesībā cenas palika tādas pašas,» skaidro Xnet vadī­tājs Mārtiņš Švāns.

Interneta bizness ir ļoti pievilcīgs – gadā viens Lat­vijas e-pircējs iztērē vidēji 500 eiro. Tas gan ir vismaz uz pusi mazāk salīdzinā­jumā ar Eiropas vidējo rā­dītāju, un tas nozīmē tikai to, ka tēriņi internetā pie­augs. Skatoties uz Eiropu kopumā, e-komercijas tir­gus ir vairāk nekā 300 mil­jardu eiro vērts un interne­ta ekonomika no IKP veido vidēji 3,5 procentus. Tomēr jāatzīst, ka Baltijas valstis ievērojami atpaliek no pā­rējās Eiropas, piemēram, Latvijā e-komercija no IKP veido vien 0,67 procen­tus. Ja domājat, ka Igauni­jai sokas labāk, jūs maldā­ties. Igaunijā šis rādītājs ir vēl zemāks – 0,59% no IKP. Mūs pārspēj tikai dienvidu kaimiņi lietuvieši ar 0,92 procentiem. Tas varētu būt skaidrojams ar to, ka Lietu­va pati par sevi ir tirgotāju valsts – Latvijas otrs lielā­kais interneta veikals 220.lv pieder tieši lietuviešiem.

Lai arī uz papīra Latvi­ja daudzos rādītājos izska­tās labāk, skaidrs, ka Balti­jas e-lielvalsts ir Igaunija. Vēl nesen amerikāņu Forbes Igaunijas prezidentu Toma­su Hendriku Ilvesu atzina par vienu no 20 pasaules ki­bernoziegumu ekspertiem. Pieminēt Skype pat nav ne­pieciešams; arī bez tā Igau­nijai ir virkne veiksmīgu interneta biznesu, piemēram, naudas pārskaitījumu platforma Transferwise, kas šogad piesaistīja investīci­jas no miljardiera Ričarda Brensona (kopējais investī­ciju apjoms 32 miljoni dolā­ru), un mobilo maksājumu programma Fortumo, kas piesaistīja desmit miljonus dolāru.

Izskatās, ka arī Latvijas start-up vidē sāk parādī­ties arvien jauni uzņēmumi, kas var pretendēt uz miljo­nu investīcijām un konku­rēt pasaules mērogā. Gada sākumā infografiku izvei­des programma Infogr.am paziņoja, ka piesaistījusi 1,34 miljonus eiro, kas esot līdz šim lielākās viņiem zi­nāmās investīcijas Latvi­jas tirgū. Pēc pusgada Roamer (piedāvā lētus zvanus uz ārzemēm) paziņoja par miljona eiro piesaisti. Šie jaunie uzņēmumi mūsu reitingā diemžēl neiekļu­va, jo to apgrozījums vēl ir pārāk mazs, bet viss liecina, ka tā nebūs ilgi. Iesakām sekot arī līdz tādiem inter­neta biznesiem kā sales.lv (bezmaksas īsziņu sūtīšana uz ārzemēm) un molport.com (ķīmisko vielu tirdz­niecības portāls); to apgro­zījums jau pārsniedz 700 tūkstošus eiro.

Iepazīstieties ar Latvijas lielākajiem in­terneta biznesiem! Tie ir veiksmīgākie interneta vei­kali, sociālie tīkli un uzzi­ņu portāli. Noteikti varēsiet atrast ideju arī savam inter­neta biznesam!

Leave a Comment