Labākais darbs ārzemēs

darbs-ārzemesNākotnes panākumu atslēga

Cilvēka redzesloks ir tieši tik plašs un elastīgs, cik dzīves laikā tas paspējis attīstīties. Visveiksmīgāk un visproduktīvāk radošie procesi norisinās studiju gados. Mācības un mācīšanās process veicina prāta spēju uzlabošanu, pilnveidošanu. Uzņemtais informācijas apjoms tiek nemitīgi pārstrādāts, notiek tā analīze. Nobriedis prāts jau spēj labi atšķirt nesvarīgo informāciju no noderīgās, ko iegaumēt, lai uzkrātu zināšanu bagāžu nākotnei.

Read more

Bizness ar jaunu sākumu

biznessReti kurš Rīgas gids neved tūristus uz Lido – tā ir vieta, kas gandrīz no­teikti jāapmeklē, atbraucot uz Lat­viju. Tomēr 2010. gadā Lido nākot­ne bija zem lielas jautājuma zīmes. Ēdināšanas uzņēmuma īpašnieks Gunārs Ķirsons bija iekūlies nepa­tikšanās, pirmskrīzes gados atklājot jaunu nišu interjeru ražošanā. Droši vien citā laikā ideja būtu dzīvotspē­jīga, tomēr krīze atstāja iespaidu ne tikai uz meitasuzņēmumu Dizai­na projekti, kas tika nodibināts jau­najam darbības veidam, bet arī uz pašu Lido.

Read more

Starptautiskie fondi

starptautiskie-fondiDeviņdesmito gadu sākumā līdzek­ļu pārvaldītājs Rejs Millss Stenforda universitātes aeronautikas un astronautikas doktorantūras ko­mitejai veiksmīgi prezentēja savu tēzi par lidaparātu kontroli ar datoru vadāmām sistēmām, lai pasargātu raķetes no bezmērķīgas kūleņošanas kosmosā. Šādās sistēmās, pēc viņa domām, vienmēr ir jāatrod kompromiss starp veiktspēju un stabilitāti. «Būtībā ir tā – jo lielā­ku ierīces veiktspēju gribat panākt, jo vairāk tā pietuvojas nestabilitātes robežai.» īstais izaici­nājums ir izveidot tādu sistēmu, kas «nodroši­na gandrīz optimālu veiktspēju, bet spēj tikt galā ar daudz vairāk aspektiem, kuri varētu izrādīties citādi, nekā jūs domājāt», viņš saka. 

Read more